สถานีตำรวจภูธรแม่วาง โทร 053-928030 Maewang Police Station 053-928030 นำโดย พ.ต.อ. อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ ผกก.สภ.แม่วาง...

พ.ต.อ. อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ
ผกก.สภ.แม่วาง จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
"เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์และประชาชน


พันธกิจ
nnn


ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา สภ.แม่วาง อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ เดิมคือ สภ.ต.บ้านกาด ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ 4 ต.บ้านกาด อ.บ้านกาด อ.สันป่าตอง ขึ้นการปกครองกับ สภ.อ.สันป่าตอง จว.เชียงใหม่ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2510 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 ตำบลคือ ต.บ้านกาด ต.ทุ่งปี้ ต.แม่วิน ต.ทุ่งสะโตก (ปัจจุบัน ต.ทุ่งสะโตกขึ้นกับ อ.สันป่าตอง) เดิมมีข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ จ.ส.ต.เป็นหัวหน้าสถานี ต่อมากรมตำรวจได้แต่งตั้งนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับ รอง สว. และสว. มาเป็นหัวหน้าสถานี ตามลำดับ 1 เม.ย.2533 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาเห็นว่า พื้นที่รับผิดชอบของ อ.สันป่าตอง มีอาณาเขตกว้างขวาง พื้นที่บางตำบลอยู่ไกลอำเภอมาก เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ การให้บริการ การอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงแบ่งพื้นที่ของ อ.สันป่าตอง ตั้งเป็น กิ่ง อ.แม่วาง สภ.ต.บ้านกาด จึงได้ยกฐานะเป็น สภ.กิ่ง อ.แม่วาง มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมาดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล คือ ต.บ้านกาด ต.ดอนเปา ต.ทุ่งปี้ ต.แม่วิน และ ต.ทุ่งรวงทอง ปี พ.ศ.2537 กรมตำรวจได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจได้เปลี่ยนแปลงเป็น รอง ผกก.หน.สภ.กิ่ง อ.แม่วาง 31 ธ.ค.2537 สภ.กิ่ง อ.แม่วาง ได้ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกรมตำรวจ ตั้งอยู่เลขที่ 184 หมู่ 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ปี พ.ศ.2538 กิ่ง อ.แม่วาง ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอน 32 ก ลงวันที่ 8 ส.ค.2538 สภ.กิ่ง อ.แม่วาง จึงได้ยกฐานะเป็น สภ.แม่วาง จวบจนปัจจุบัน

184 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ : 053-928119   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top